اساتید مرکز آموزش بازرگانی

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل

سید مهدی هاشمی زاده

 

مسعود قنبری

 

ابراهیم شیخ

 

امید شریفی

 

امید شریفی

 

محمود رستم افشار

 

کبرا عرب

 

علیرضا راشدی

 

رحیم محترم

 

ساسان خدائی

 

امیر عباس تهامی نژاد

 

علیرضا آقاجانی

 

علی عطایی

 

حبیب الله نجاتی زاده

 

امیرهوشنگ فتحی زاده

 

محمد حسن فریدونی

 

کریم رسولی

 

رضا گلی

 

مجتبی علیپور

 

مظفر ناصری طاهری

 

پرویز کشفی

 

فیاض مقدم

 

سید سعید تراشیون

 

بهروز بهزادنیری

 

محمدجعفر زرین‌نگار

 

سیدحسین میرظفرجویان

 

بابک شعبانی

 

صادق صابری

 

ابراهیم نقدی

 

عبدالرضا غلامی

 

سید محمدامین تقوی

 

سید مرتضی قدمگاهی

 

ایرج زینال‌زاده

 

مجتبی علیپور

 

پویا بهزادنیا

 

علی عباسی

 

سید ایمان محدث

 

علیرضا حیدر

 

سید مهدی هاشمی زاده

 

مسعود قنبری

 

ابراهیم شیخ

 

امید شریفی

 

امید شریفی

 

محمود رستم افشار

 

کبرا عرب

 

علیرضا راشدی

 

رحیم محترم

 

ساسان خدائی

 

امیر عباس تهامی نژاد

 

علیرضا آقاجانی

 

علی عطایی

 

حبیب الله نجاتی زاده

 

امیرهوشنگ فتحی زاده

 

محمد حسن فریدونی

 

کریم رسولی

 

رضا گلی

 

مجتبی علیپور

 

مظفر ناصری طاهری

 

پرویز کشفی

 

فیاض مقدم

 

سید سعید تراشیون

 

بهروز بهزادنیری

 

محمدجعفر زرین‌نگار

 

سیدحسین میرظفرجویان

 

بابک شعبانی

 

صادق صابری

 

ابراهیم نقدی

 

عبدالرضا غلامی

 

سید محمدامین تقوی

 

سید مرتضی قدمگاهی

 

ایرج زینال‌زاده

 

مجتبی علیپور

 

پویا بهزادنیا

 

علی عباسی

 

سید ایمان محدث

 

علیرضا حیدر

 

سید مهدی هاشمی زاده

 

مسعود قنبری

 

ابراهیم شیخ

 

امید شریفی

 

امید شریفی

 

محمود رستم افشار

 

کبرا عرب

 

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی

سناء یکتن خدائی

 

استاد حمیدرضا مقدسی نیکو

 

مدرس

استاد محمد ساجدی

 

مدرس زبان روسی

استاد سهیلا رضائی

 

مدرس

استاد مرضیه حسین پور

 

استاد مونا مصلح

 

مدرس

استاد مهدی محرمی

 

بهمن متولی امامزاده حسین

 

سید علی قریشی

 

استاد علی اکبر اسدی

 

خلیل مهاجر

 

استادعفت بهروش

 

استاد میترا تکاپومنش

 

استاد پانته آ رجاء

 

بتول نوروزی

 

استاد مرتضی عباسی

 

محمد ولی پور پاشا

 

مریم منصورپور

 

مدیرآموزش دپارتمان زبانهای خارجی

نادر فیض

 

عبدالهادی ضیغمی

 

سناء یکتن خدائی

 

استاد حمیدرضا مقدسی نیکو

 

مدرس

استاد محمد ساجدی

 

مدرس زبان روسی

استاد سهیلا رضائی

 

مدرس

استاد مرضیه حسین پور

 

استاد مونا مصلح

 

مدرس

استاد مهدی محرمی

 

بهمن متولی امامزاده حسین

 

سید علی قریشی

 

استاد علی اکبر اسدی

 

خلیل مهاجر

 

استادعفت بهروش

 

استاد میترا تکاپومنش

 

استاد پانته آ رجاء

 

بتول نوروزی

 

استاد مرتضی عباسی

 

محمد ولی پور پاشا

 

مریم منصورپور

 

مدیرآموزش دپارتمان زبانهای خارجی

نادر فیض

 

عبدالهادی ضیغمی

 

سناء یکتن خدائی

 

استاد حمیدرضا مقدسی نیکو

 

مدرس

استاد محمد ساجدی

 

مدرس زبان روسی

استاد سهیلا رضائی

 

مدرس

استاد مرضیه حسین پور

 

استاد مونا مصلح

 

مدرس

استاد مهدی محرمی

 

دپارتمان بازاریابی

کامبیز حسین خان طهرانی

 

اکبر صمدی

 

محمد مهدی اشرفیان

 

مجتبی خردیار

 

علی مریخ نژاد اصل

 

سید محمدامین تقوی

 

عبدالهادی ضرابی

 

بهمن متولی امامزاده حسین

 

کامبیز حسین خان طهرانی

 

اکبر صمدی

 

محمد مهدی اشرفیان

 

مجتبی خردیار

 

علی مریخ نژاد اصل

 

سید محمدامین تقوی

 

عبدالهادی ضرابی

 

بهمن متولی امامزاده حسین

 

کامبیز حسین خان طهرانی

 

اکبر صمدی

 

محمد مهدی اشرفیان

 

مجتبی خردیار

 

علی مریخ نژاد اصل

 

سید محمدامین تقوی

 

عبدالهادی ضرابی

 

دپارتمان علوم مالی و بیمه