گالری

همایش‌ها

همایش کاربردی تجارت با چین93

کنفرانس اوراسیا و تجارت جهانی

همایش تجارت با ترکیه ۹۴

تودیع و معارفه هیات امناء و هیات عامل۹۴

همایش تجارت با عراق و منتخب CIS

نشست اوراسیا، پلی به سوی تجارت آزاد جهانی 99

ششمین نشست تجاری ایران و آلمان95

هفتمین نشست تجاری ایران و آلمان96

همایش تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس94

همایش تجارت با عراق92

همایش تجارت با روسیه93

همایش کاربردی تجارت با چین93

کنفرانس اوراسیا و تجارت جهانی

همایش تجارت با ترکیه ۹۴

تودیع و معارفه هیات امناء و هیات عامل۹۴

همایش تجارت با عراق و منتخب CIS

نشست اوراسیا، پلی به سوی تجارت آزاد جهانی 99

ششمین نشست تجاری ایران و آلمان95

هفتمین نشست تجاری ایران و آلمان96

همایش تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس94

همایش تجارت با عراق92

همایش تجارت با روسیه93

همایش کاربردی تجارت با چین93

کنفرانس اوراسیا و تجارت جهانی

همایش تجارت با ترکیه ۹۴

تودیع و معارفه هیات امناء و هیات عامل۹۴

همایش تجارت با عراق و منتخب CIS

تقدیرنامه‌ها