امضای تفاهم نامه مرکز آمورش بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران